Tagság

A MEGYERI TIGRISEK SPORTEGYESÜLET (1139 Budapest, Béke tér 7., adószám: 18221929-1-41,  képviseli: Páli Gábor elnök) (a továbbiakban: Egyesület) sportolói az alábbiak szerint kötelesek hozzájárulni a sporttevékenységük szervezett formában történő gyakorlásához:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A sporttevékenység gyakorlásához való hozzájárulás szakosztályi tagsági díjfizetés formájában történik, melynek összegét jelen szabályzat mellékletében az egyesület elnöksége állapítja meg. Az elnökség a következő évre vonatkozó tagdíj mértékét minden év június 30. napjáig az Egyesület honlapján (www.megyeritigrisek.hu) közzéteszi.

 2. Sportolónak minősül az a személy, aki az egyesület által szervezett edzéseken, eseményeken részt vesz és igénybe veszi az egyesület által nyújtott szolgáltatásokat.

 3. A tagdíj az Egyesület tulajdonát képezi. A befizetett tagdíj a tagnak nem jár vissza.

 4. Az Egyesület Elnökségének döntése alapján minden szakosztályi tag, aki szervezett edzéseken, eseményeken részt vesz és igénybe veszi az Egyesület szakosztályai által nyújtott szolgáltatásokat havi tagdíj fizetésére kötelezett a Mellékletben meghatározott mérték szerint. A havi tagdíjat a klubtag minden hónapban köteles megfizetni, kivéve a tárgyév július hónapját. Július hónapra havi tagdíjat nem kell fizetni.

 5. A Sportoló a havi tagdíjat havonta, a tárgyhó 15. napjáig köteles megfizetni a Megyeri Tigrisek Sportegyesület által üzemeltetett elektronikus felületen (a továbbiakban: Rendszer) keresztül. A teljesítés banki átutalással történik, melynél kérjük feltüntetni a sportoló nevét és a Rendszer által küldött azonosító számot (pl.: #556). Átutalásos fizetésnek minősül az Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-50574753 számú számlára a bankfiókban történő készpénzbefizetés is.

 6. Amennyiben a klubtag 18. életévét nem töltötte be, nevében a tagdíj fizetésére a törvényes képviselője köteles.

 7. Szakosztályi tagdíj megfizetésére az utánpótlás korú klubtag az U20-as korosztályig bezárólag kötelezett. Az U20-as korosztály után a felnőtt korú tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

 8. Amatőr csapatban versenyző felnőtt korú szakosztályi tagok a havi tagdíj megfizetése mellett a bajnokság kezdete előtt egy egyszeri díjfizetésre is kötelezettek. Ennek mértékéről a tárgyévben az Elnökség dönt.

 9. Mentesül a szakosztályi tagdíj megfizetése alól az az utánpótlás korú játékos, aki az egyesület NB1-es csapatának tagja és az adott bajnoki idényben legalább 3 hivatalos bajnoki mérkőzésen pályára is lépett. Továbbá a korosztályos Világ- vagy Európa-bajnokságon részt vett Sportoló a versenyt követő egy bajnoki idényben.

 10. A tagdíj meg nem fizetése esetén a Szakosztály vezetősége a Sportolóval szemben az alábbi szankciókat alkalmazhatja:
  a) legalább kéthavi tagdíjtartozás esetén az Szakosztály vezetősége a Sportoló játékjogát a tartozás kiegyenlítéséig felfüggesztheti
  b) háromhavi tagdíjtartozás esetén az Szakosztály vezetősége a játékjog felfüggesztése mellett korlátozhatja a Sportoló edzéslátogatáshoz való jogát.

 11. A szakosztályi tag Egyesület által szervezett edzésein, illetve versenyein szerzett olyan sérülés, amely tartósan akadályozza a tagot a sporttevékenység végzésében, mentesít a tagdíjfizetés kötelezettsége alól. Egyéb esetben a sportoló kérheti tagságának felfüggesztését.

 12. A tagdíj tartós meg nem fizetése nem eredményezi a klubtag térítésmentes átigazolásának lehetőségét más sportegyesülethez. A tagsági jogviszonyt megszüntető Sportoló átigazolására a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) mindenkor hatályos, vonatkozó rendelkezései irányadóak.

RENDKÍVÜLI TAGDÍJ

 1. Minden, a Sportoló által a rendes szakosztályi tagdíjon felüli befizetés rendkívüli tagdíjként kezelendő.

 2. Egyes tagok, tagok csoportjai vagy az egész tagság részére rendkívüli tagdíjfizetési kötelezettség írható elő. Ilyen indokolt eset lehet többek között:
  a) a tag általi rongálás fedezésére kiszabott rendkívüli tagdíj,
  b) a klubtagok csoportjából álló, csapatok működéséből eredő rendkívüli költségek fedezésére kiszabott rendkívüli tagdíj
  c) az Egyesület teljes tagságára kiterjedő, az Egyesület központi költségvetését érintő, nem várt gazdasági esemény fedezésére történő rendkívüli tagdíj.

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK ÉS A TAGSÁG FELFÜGGESZTÉSE

 1. Jelen szabályzatban foglalt általános szabályoktól kivételes esetben (pl. szociális helyzetre tekintettel való ideiglenes tagdíjmérséklés) a tag írásbeli kérelmére a Szakosztály vezetőségének engedélyével lehet eltérni.

 2. A rendes tagdíj fizetése alóli átmeneti felmentésre, átütemezésére, ideiglenes mérséklésére az Szakosztály vezetősége írásban engedélyt adhat.

 3. Kellően indokolt szociális okok esetén a Szakosztály vezetősége a Sportoló Edzőjének javaslatára méltányossági alapon átmeneti vagy tartós tagdíjmérséklést engedélyezhet.

 4. A Sportoló a tagságát határozott időre felfüggesztheti. Erről a szándékáról a Sportoló a Szakosztály vezetőségét előre, írásban értesíti.

 5. A felfüggesztés ideje alatt a Sportoló a tagdíj megfizetésére nem kötelezhető.

 6. A felfüggesztés ideje alatt a Sportoló az Egyesület szolgáltatásait nem veheti igénybe, az edzéseket nem látogathatja, játékjogával nem élhet.

 7. A tagsági jogviszony felfüggesztése utólag és visszamenőleg nem lehetséges.

 8. A kedvezményes tagdíjra jogosultság feltételeit és annak mértékét jelen szabályzat melléklete tartalmazza.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSREK

 1. A Sportoló tudomásul veszi, hogy a meg nem fizetett tagdíjat, mint tartozást, az Egyesület akár peres úton is érvényesítheti.

 2. A tagdíjfizetési kötelezettség a tagság megszűnéséig tart.

 3. A tagság megszüntetése a csapat edzőjéhez intézett kifejezett nyilatkozattétellel írásban történik, melyet a csapat edzője három napon belül a Szakosztály vezetőségének továbbít.


MELLÉKLET

SZAKOSZTÁLYI TAGSÁGHAVI
TAGSÁGI DÍJ
Előkészítő korosztály8.000 Ft
U11-U12 korosztály10.000 Ft
Serdülő korosztály12.000 Ft
Kadet korosztály12.000 Ft
Junior korosztály12.000 Ft
U20 korosztály12.000 Ft
Felnőtt korosztály10.000 Ft